Gary Kelly
Gary Kelly - 
CEO Snapshot

Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal