20050909 wallst gettyid53467470
stock exchange - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal