20070209 chavez hugo 73237960 18
Venezuelan President Hugo Chavez - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal