Taking Stock

Taking Stock: Health care

by Kai Ryssdal