Felix Salmon
Felix
Senior editor, @thisisfusion

Felix Salmon is a senior editor at Fusion and a weekly contributor to the Weekly Wrap.

Twitter: felixsalmon

More from Felix Salmon