Freakonomics Radio

Diamonds: pricey, but not valuable

by Kai Ryssdal