Morgan Spurlock thinks you’re economically illiterate

by Kai Ryssdal