President Obama scales back NSA surveillance

by Nancy Marshall-Genzer