Hemp flag stokes industry hopes

by Nancy Marshall-Genzer