Do you, do you, do you wanna dance?

by David Weinberg