High fashion begins to adopt plus sizes

by Kai Ryssdal