Hurricane Isaac shuts down Louisiana port

by Jeff Horwich