What it takes to climb Mount Everest

by Kai Ryssdal