Facebook set to go on an IPO roadshow

by Kai Ryssdal