Anybody notice that $610 billion bill?

by Steve Henn