eBay policy change inspires boycott

by Lisa Napoli