'Shock Doctrine' book cover
'Shock Doctrine' book cover - 
Listen To The Story
Marketplace
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal