Rebuilding at Katrina’s ‘Ground Zero’

by Sam Eaton