Profit still Apple of shareholders’ eye

by Ashley Milne-Tyte