Lucent CEO Pat Russo
Lucent CEO Pat Russo - 
Listen To The Story
Marketplace

CEO Snapshot

Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal