20060110 gaofather qilaishen
Tango Gao - 
Follow Scott Tong at @tongscott