Giant Panda

Bao Bao

Can pandas jump the shark?

Apr 28, 2014
What it takes to reach "peak panda".
Posted In: panda, Giant Panda, Washington D.C.