20080923 guangzhou 18
The Guangzhou, China, skyline. - 
Follow Scott Tong at @tongscott