20080618 offshore oil platform 18
An offshore oil platform - 
Follow Stacey Vanek Smith at @svaneksmith