20061116 joe gallo
Joe Gallo - 

Executive Snapshot

Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal