20061109 borat
Borat movie poster - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal