20061013 scott mcnealy
Sun Microsystems founder Scott McNealy - 

Executive Snapshot

Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal