20051228 enronsign gettyid675242
Enron sign - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal