20060411 amazonreview
Review on Amazon - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal