20060321 davidgalenson uchicago
 - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal