20060310 zacaria gettyid1608550
Fareed Zakaria of Newsweek International - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal