20060301 nilekani gettyid56565320
Infosys' chief executive Nandan M. Nilekani - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal