20060221 merchantofpower prbs
The Merchant of Power - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal