20060131 garykellyheadshot
Gary Kelly - 
CEO Snapshot

Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal