20060113 spitzer gettyid56583459
NY Attorney General Elliot Spitzer -