20060103 beijingcavein gettyid56513472
Land cave-in site near Jingguangqiao Bridge -