20051221 yushchenko gettyid56257208
Ukraine's President Viktor Yushchenko -