20051121 euflag gettyid51857872
European Union flag -