20051121 gmsign gettyid56249218
GM's Doraville, GA plant - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal