20051118 sterno
 - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal