20050722 getty 20050722 tsu 53 18
Tsunami Volun-Tourism -