20050418 boston 76325 18
Photo of the Boston skyline -